Tema Vandmiljø

Under dette tema køre vi en debat om det danske vandmiljøs tilstand. I første omgang vil vi fokusere på vandløb og søer.
Formålet med indlæggende er dels at give en baggrund for, hvordan tilstanden i de danske vandmiljø måles, men samtidig at have en debat om formål og prioriteringer for de danske vandløb.

Overfladevandets tilstand kom først rigtig i fokus, da vandrammedirektivet i 2000 blev vedtaget. Vandrammedirektivet satte et ambitiøst mål om opnå god økologisk tilstand i alle vandmiljøer. Til trods for at vi har haft to årtier, er vi stadig langt fra at nå i mål. I den seneste basisanalyse fra 2019, hvor de danske vandmiljøers tilstand blev vurderet, er der kun sket målopfyldelse for 30 % af de danske vandløb, mens kun 19 % af de danske søer har opnået målopfyldelse. Hvad der kan kritiseres yderligere ved denne optælling, er at vandløbenes tilstand er uændret i forhold til foregående basisanalyse fra 2014 og for søer, er den nuværende tilstand et mindre fald fra 23% målopfyldelse.

Men hvorfor er vi ikke kommet længere? og harmonere god økologisk tilstand med samfundets øvrige behov?